Jak inwestować w TFI i co warto wiedzieć o funduszach inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne to w obecnych realiach rynkowych bez wątpienia atrakcyjna forma lokowania kapitału. Jak wiadomo, ze względu na niskie stopy procentowe NBP oraz relatywnie wysoką inflację, nie tylko lokaty bankowe ale nawet Obligacje Skarbu Państwa przynoszą aktualnie znikome zyski. W przypadku niektórych lokat oprocentowanie nie jest nawet w stanie zrównoważyć inflacji, co dla oszczędzającego oznacza po prostu stratę.

W porównaniu z wymienionymi, najbardziej standardowymi formami, fundusze inwestycyjne są w stanie osiągać znacznie wyższe zyski. Według potocznego przekonania lokowanie pieniędzy w TFI jest ryzykowne, co nie do końca odpowiada rzeczywistości. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że istnieją rozmaite rodzaje funduszy. Różne produkty inwestycyjne charakteryzują się odmienną polityką inwestycyjną, osiąganymi zyskami, a także oczywiście odmienną stopą ryzyka.

Co warto wiedzieć na temat funduszy inwestycyjnych?

Co do zasady, fundusze inwestycyjne można dzielić według dwóch różnych sposobów. Pierwsza metoda odnosi się do poziomu ryzyka. Według tego podziału otrzymujemy:

  • Fundusze o niskiej stopie ryzyka(fundusze stabilnego wzrostu, fundusze papierów dłużnych).
  • Fundusze o średniej stopie ryzyka(fundusze zrównoważone, fundusze strategicznej alokacji).
  • Fundusze o wysokiej stopie ryzyka(fundusze akcyjne, fundusze absolutnej stopy zwrotu).

Według modelu strategii inwestycyjnej fundusze dzielimy natomiast na:

  • Fundusze papierów dłużnych.
  • Fundusze akcyjne.
  • Fundusze mieszane(zrównoważone).
  • Fundusze absolutnej stopy zwrotu.

Jak natomiast dobrać fundusz do naszych potrzeb oraz predyspozycji? Opiszmy w tym celu każdy z 4 wymienionych rodzajów funduszy inwestycyjnych.

Fundusze dłużne

Do tej kategorii będą zaliczać się typowe fundusze inwestujące w obligacje oraz inne instrumenty dłużne. Fundusze dłużne są uznawane za najbardziej bezpieczne spośród wszystkich funduszy inwestycyjnych. Ekspozycja portfela funduszu na akcje spółek giełdowych bardzo rzadko będzie przekraczać poziom 10%. Ogromna większość aktywów to depozyty, obligacje skarbu państwa, obligacje korporacyjne, listy zastawne itp.

Według powszechnego przekonania fundusze dłużne przynoszą znikome zyski. Nie jest to do końca prawdą, o czym można przekonać się przeglądając ofertę Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Vienna Life. Przykładowo Subfundusz Obligacji Vienna Life w przeciągu ostatnich 12 miesięcy zyskał 6,59%(stan na 29.11). Jest to więc wynik wyraźnie lepszy, niż w przypadku lokat bankowych lub OSP.

Kluczowe znaczenie dla zyskowności funduszu ma nie tylko jego kategoria, ale również sposób zarządzania funduszem. Najlepsze fundusze na rynku są w stanie osiągać całkiem pokaźne zyski nawet jeżeli pozycjonują się one w kategorii funduszy o niskiej stopie ryzyka.

Fundusze akcyjne

W przypadku funduszy akcyjnych mamy do czynienia ze zdecydowanie najbardziej ryzykownym wariantem oferty każdego TFI. Jednocześnie jednak to właśnie fundusze akcyjne są w stanie zapewniać najwyższe zyski inwestorom. Dostępny w ofercie Vienna Life Subfundusz Investor Nowych Technologii na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy zanotował zysk w wysokości 32.74%, czyli niemal potroił swoją wartość.

Należy jednak pamiętać, że fundusze z tej kategorii, ze względu na wysoką ekspozycję na akcje spółek giełdowych, mogą wykazywać duże wahania kursów. Przyjmuje się, że fundusze akcyjne stanowią instrumenty przeznaczone dla doświadczonych inwestorów. Warunkiem osiągnięcia zysku jest w tym wypadku bowiem nie tylko sam wybór funduszu, ale również zdolność przeczekania ewentualnej tendencji spadkowej. W portfelu początkujących inwestorów fundusze akcyjne powinny stanowić najwyżej 15-20%.

Co również ważne, do funduszy akcyjnych zalicza się także fundusze surowcowe. Tego rodzaju instrumenty nie lokują bowiem środków bezpośrednio np. w złoto lub ropę naftową, lecz w akcje giełdowe określonych przedsiębiorstw, na przykład spółek zajmujących się wydobywaniem złota.

Fundusze mieszane

Do tej kategorii zaliczamy między innymi fundusze zrównoważone, fundusze stabilnego wzrostu czy fundusze strategicznej alokacji. W przypadku funduszy mieszanych struktura portfela inwestycyjnego jest bardzo urozmaicona. Fundusze stabilnego wzrostu oraz strategicznej alokacji co do zasady cechują się niższą stopą ryzyka: zdecydowaną większość aktywów w ich portfelach inwestycyjnych stanowią bowiem instrumenty dłużne.

W przypadku funduszy zrównoważonych polityka inwestycyjna najczęściej jest elastyczna, co oznacza, że w zależności od warunków na rynkach fundusz może przyjmować większą lub mniejszą ekspozycję portfela na akcje spółek giełdowych. Fundusze zrównoważone z pewnością mogą stanowić ciekawą opcję dla inwestorów, którzy ze względu na zbyt wysokie ryzyko nie są do końca skłonni ulokować środków w typowym funduszu akcyjnym.

Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu

Ten rodzaj funduszy inwestycyjnych jest z pewnością najbardziej specyficzny. Wynika to z modelu strategii inwestycyjnych. Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu z zasady nie inwestują w określone aktywa lub sektory. Jedynym celem polityki inwestycyjnej jest osiąganie zysków w każdych realiach rynkowych. Oznacza to, że okresowo portfel inwestycyjny może składać się nawet w 90% z instrumentów dłużnych. Z kolei w okresach dobrej koniunktury na giełdach fundusze mogą lokować nawet do 50% swoich środków właśnie w akcje.

Wyniki? Fundusz Total Return dostępny w ofercie TFI Vienna Life w przeciągu poprzednich 12 miesięcy uzyskał zysk na poziomie 4.80%, z kolei dla cechującego się niższym poziomem ryzyka Steady Return wynik wynosi 4.90%.

Podsumowanie

Wybierając fundusz należy więc dokładnie zastanowić się nad tym, jakie ryzyko jesteśmy w stanie przyjąć. Oczywiście, dywersyfikacja strategii inwestycyjnej zawsze stanowi dobre rozwiązanie. Możemy również skorzystać z gotowych strategii inwestycyjnych jakimi są dostępne w ofercie Vienna Life Portfele Modelowe.

Jednocześnie należy mieć na uwadze fakt, że żaden fundusz inwestycyjny daje całkowitej gwarancji zysku. Lokowanie środków w jednostkach uczestnictwa TFI zawsze wiąże się z ryzykiem. Różnica polega jedynie na tym, że ryzyko to jest różne w zależności od polityki inwestycyjnej charakterystycznej dla danego funduszu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here